turntre611.jpg

IL HØDD TURN      Postboks 248, 6067 Ulsteinvik

turn_logo.png

Inkallinga og sakliste til ekstraordinært årsmøteIL Hødd 

h_dd_logo.jpg

Saklista til årsmøte IL HØDD

regnskap_il_h_dd_2017_og_2016_-_alle_gruppene.pdf
_rsmelding_for_2017_fra_styret_i_il_h_dd.pdf
h_dd_logo.jpg

Sakliste IL Hødd Turn

Sakliste årsmøte Måndag 26.februar 2018 kl.20.00
på Høddvollhuset

 1. Godkjenning av innkallinga
 2. Godkjenning av saklista
 3. Val av ordstyrar og referent
 4. Val av personar til å signere protokoll
 5. Godkjenning av årsmelding
 6. Godkjenning av rekneskap
 7. Fastsetje treningsavgift
 8. Budsjett
 9. Val - innstilling til gruppestyre
 10. Orienteringssak
  - Organisering og arbeidsfordeling i turngruppa
  - Prosjekt hall

Styret i IL Hødd Turn

sakliste_rsm_te_26_02_2018_002_.pdf

ÅRSMØTE ITURNGRUPPA, IL HØDD

h_dd_logo.jpg

Det vert hermed kalla inn til årsmøte i turngruppa måndag 26.februar 2018 kl.20.00 på Høddvollhuset

Vanlege årsmøtesaker - val

Årsmøtesaker må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet.

Styret

Viktig! Retninglinjer for publisering av bilder og film

Norges idrettsforbund kommer med de nye retningslinjene

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Idrettsforbundet har laget retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Ved registreing som medlem i turngruppa gjennom medlemsplattforma Mysoft, får alle som registrerer seg spørsmål om publikasjon av bilete, der dei kan svare ja eller nei til dette. Vennligst sjekke igjen at De har svaret spørsmål om bilder/film av barn under registreringsprosessen i Mysoft.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern.

Linken til retninglinjer:

Retningslinjer til publisering av bilder og film av barn

Hødd Turn Styre

Hødd Turn er i stadig vekst og trenger flere trenere. Denne gangen søker vi etter

TRENINGSTILBOD HAUSTEN 2017

VELKOMEN TIL NYTT SEMESTER !

Vi ønskjer nye og ”gamle” medlemmer velkomen til eit nytt turn År!

Generelt informasjon

Turnåret følgjer skuleåret og første semester blir avslutta med juleoppvisning i starten av desember.

 

Medlemskap:

Alle som skal gå på turn må registrere seg som medlemmar, på det partiet som dei ønskjer å delta på. Dette skjer i Mysoft medlemsplattforma til Norges Gymnastikk og Turnforbund. Du finn linken på heimesida vår hoddturn.no

Når de er registrert vil de etterkvart få tilsendt ein faktura på e-post som gjeld treningsavgift for partiet som du er påmeldt. Sjå eiga oversikt med treningsavgift for dei ulike tilboda.

Turngruppa er ein del av IL Hødd, og som medlem i IL Hødd må de også betale ei medlemsavgift. Denne medlemsavgifta er knytt til den aktive (utøvaren), men mange familiar vel også å betale familiemedlemskap fordi fleire i familien er aktive i IL Hødd. Eit familiemedlemskap kostar kr. 750,- per år og for eit enkelt medlem kostar det kr. 250,-.

Til treningsavgifta er det knytta forsikring som følgjer kvar enkelt turnar.

Medlemskapet gjer deg også rett til å stemme ved val (årsmøtet), frå de har fylt 15 år.

Turnarar som konkurrerer må også betale konkurranselisens. Det er trenaren som passer på at utøvaren får innmeldt konkurranselisens. Dette vert registrert i Mysoft og fakturert den enkelte utøvar. Du kan lese om treningslisens på gymogturn.no, Norges Gymnastikk og Turnforbund sine heimesider.

Alle som er aktive/medlemmar i turngruppa må frå tid til annan delta i ein eller annan form for dugnad. Dette gjeld til dømes dugnad i samband med juleoppvisning, konkurransar, trenings-samlingar og andre arrangement som krev hjelp frå foreldre og føresette. Turngruppa gjennomfører også loddsal, er med på båtvask eller har andre inntektsbringande aktivitetar.

Graden av dugnadsaktivitet er knytt til alder og aktivitet på gymnasten, og dei som deltar på parti for gymleik blir i liten grad trekt med i dugnadsarbeidet. Litt hjelp i samband med fellesarrangement som jule- og våroppvisning kan førekomme.

 

PÅMELDING:

Påmelding til år 2017/18 pågår i Mysoft

 

DEI SOM ER MEDLEMMAR OG SKAL BEHALDE PLASSEN SIN:

Dei som er medlemmar i turngruppa og som har gitt beskjed til trenar om at dei skal fortsette på turn, blir automatisk flytta over til nytt semester (H-2017). Dei beheld plassen sin, og slepp å registrere seg eller melde seg på partiet på nytt.

Dei som har stått på venteliste turnåret 2016/2017, og som har fått beskjed frå trenar om at dei har fått plass frå hausten av treng ikkje melde seg på ønska parti. Desse vert flytta inn på partiet som dei har ønska plass på, frå hausten 2017.

 

NYE MEDLEMMAR:

 

Melder seg på ønska parti via Mysoft. Dersom ønska parti er fult, vil du bli sett på venteliste.

Alle som registrerer seg som medlemmar i turngruppa og melder seg på eit parti, vil få tilbakemelding om dette på e-post i form av ei stadfesting om:

 • namn på parti
 • namn på trenar
 • namn på hall
 • tidspunkt for trening
 • pris

TRENARANE:

Lista over alle trenarar er ikkje heilt fullstendig, då vi må gjere nokre avklaringar. Namn på trenarar og eventuelle hjelpetrenarar vil bli oppdatert.

Trenerane

TRENINGSTILBODET:

Dersom turngruppa får høve til å gi fleire treningstilbod, vil det verte annonsert på eit seinare tidspunkt.

 

OM TRENINGSTIDENE:

Treningstidene er oppgitt med atterhald om endringar. Manglande treningstider kjem, så snart vi får ei avklaring. Dersom det vert gjort endringar i treningstidene, vil vi gjer merksam på dette.

 

TRENINGSAVGIFT PER HALVÅR/SEMESTER:

(Desse satsane er gjeldande frå hausten 2017 og vart vedtatt på årsmøte 15.02.17)

Gymleik – 3-5 år                              kr. 600,-

Frå skulealder er satsane slik

Tilbod om 1 trening per veke                 kr.    700,-

Tilbod om 2 treningar per veke              kr. 1.050,-

Tilbod om 3 treningar per veke              kr. 1.450,-

Tilbod om 4 treningar per veke              kr. 1.600,-

Tilbod om 5 treningar per veke              kr. 1.750,-

 

VEL MØTT TIL NYTT SEMESTER!

Styret

treningstid_2017-2018.jpg
velkomen_til_nytt_semester.pdf

Styremøte

h_dd_logo.jpg

Styremøte på Høddvoll

Hødd turn

Årsmøte IL Hødd 

h_dd_logo.jpg

Det vert herved kalla inn til årsmøte
Tysdag den 07. mars 2017 kl. 19.00 

Årsmøtet vil finne stad på Høddvollhuset.

Vanlege årsmøte saker og orientering

Årsmøtesaker må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet. Fullstendig sakliste skal vere tilgjengeleg for medlemane seinast ei veke før årsmøtet. Sakliste vert lagt ut på heimsidene til Hødd Fotball, Hødd Handball og Hødd Turn.

Sakliste IL Hødd turn

Sakliste årsmøte onsdag 15. februar kl. 20.00  Høddvollhuset

 1. Godkjenning av innkallinga.
 2. Godkjenning av saklista.
 3. Val av ordstyrar og referent.
 4. Val av personar til å signere protokoll.
 5. Godkjenning av årsmelding.
 6. Godkjenning av rekneskap.
 7. Fastsetje treningsavgift.
 8. Budsjett.
 9. Val
 1. Leiar og nestleiar
 2. Styremedlem (3)
 3. Vara (1)

       10. Orienteringssak 

                                                              Styret i IL Hødd turn

h_dd_logo.jpg

Årsmøte turngruppa IL HØDD

h_dd_logo.jpg

Det vert hermed kalla inn til årsmøte
onsdag 15. februar kl. 20.00

Årsmøtet vil finne stad på Hødvollhuset.
Vanlege årsmøte saker - val.

Årsmøtesaker må vere styret i hende
seinast to veker før årsmøtet

Styret

Juleoppvisning

Juleoppvisning på Myra 6. desember

Søndag 6. desember blir det juleoppvisning på Myra for turngruppa

Det blir inngangspengar for dei vaksne - kr. 50,- med gevistar på bill.
Kiosk med sal av pølse m/brød, kaker/bakst og saft/kaffi
Premieutdeling
 
1.oppvisning – kl. 11.00
 
1.-2. klasse jenter
5-åringar gymleik
Konkurranseturn aspirantar og rekruttar
Konkurranseturn klasse og FIG
Enkeltgymnastar turn K/M/RG mellom gruppeframsyningane
 
2. oppvisning – kl. 13.00
 
4-åringar gymleik
4.-7. klasse gutar
Mini-rekrutt RG
Konkurransepar+ RG
Enkeltgymnastar turn K/M/RG mellom gruppeframsyningane.
 
3. oppvisning – kl. 15.00
 
3-åringar gymleik
1.-3. klasse gutar
3.-4. klasse jenter
Mini-rekrutt RG
Enkeltgymnastar turn K/M/RG mellom gruppeframsyningane
 

 

juleoppvisning756.jpg

IL HØDD TURN TRENINGSTIDER

Påmelding til dei ulike partia ved epost til trenar

IL HØDD TURN TRENINGSTIDER 2015-2016
Med forbehold om mulige endringar i oppsatte treningstider.

Ulstein skule: Oppstart veke 36

Dag:               Parti:                          Tid:                 Påmelding:

Torsdag:        Gymleik 5 år f.2010    1730-1830    theresesundgot80@hotmail.com

Tysdag:          Gymleik 4 år f.2011    1730-1830   linn.urke.osnes@gmail.com

Ulstein skule: Oppstart veke 37

Onsdag:        Gymleik 3 år f.2012 1730-1830    natalie_strandebo@hotmail.com

 

Turnhallen på Myra: Oppstart veke 36

Mandag :       3.-5. kl. jenter            1630-1800    Jannike75@gmail.com

Mandag:        gutar 4.-7 kl.             1630-1800    Vegar.brandal@gmail.com

Tysdag:          Jenter 1.-2. kl.          1630-1800    karibrandal@live.com

 

Onsdag:        gutar 4.-7 kl.             1630-1800    Vegar.brandal@gmail.com

 

Onsdag:        Bredde/SALTO/idrettens grunnstige til disp. 1630-1800

(ledig hall om vi har trenar for oppstart av slikt parti for 6 klasse og oppover).

 

Torsdag:        gutar 1.-3. kl.            1630-1800    Karibrandal@live.com

Fredag:          gutar 4.-7. kl.            1630-1830    Vegar.brandal@gmail.com

Fredag:          jenter 3.-5. kl             1630-1830    Jannike75@gmail.com

Konkurransepartia møter etter avtale med trenar.       

Turnpartia har avgrensa plass, og om det vert fullt er det mulig å stå på venteliste i påvente av plass.

Ulsteinhallen - HØDD RG - 2015/16

RG minirekrutt 1 - frå 1.kl.
Trenarar: Ann Magritt Alvestad/Hedda Nedrelid - Påmelding - Solveig Saunes Termor2@online.no
torsdag kl. 17.00 – 18.30

RG minirekrutt 2 - Status – Venteliste
Trenarar: Solveig Saunes – Termor2@online.no   og Tonje Hjertø - tonjehjertoe@hotmail.com
måndag kl. 16.30 – 18.30, tysdag kl. 18.00 – 19.30, torsdag kl. 16.30 – 19.00

RG Junior/Senior
Trenar: Lisbeth Brevik Nesse - lisbeth.b.n@hotmail.com
måndag kl 18.00 – 21.00, tysdag kl. 18.00 – 21.00, onsdag kl. 18.00 – 21.00, torsdag kl. 16.00 – 19.00, fredag kl. 16.00 – 19.00

VEL MØTT!
STYRET IL HØDD TURN                        

velkomen_til_turngruppa_i_h_dd_2015.pdf

Sponsorer

IL HØDD TURN
Postboks 248
6067 Ulsteinvik 
© IL Hødd Turn. Alle rettigheter reservert. 2013. Design og nettløysing: Osberget CMS